Privacy Statement PUNT Advocatuur

Middels dit Privacy Statement willen wij u uitleg geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Contactgegevens

Punt Ondernemers Advocatuur B.V. (hierna PUNT) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd

aan de Hoenderkamp 44 te Emmen. PUNT is bereikbaar op telefoonnummer 0591 657700 en via het

emailadres d.medas@puntadvocatuur.nl

 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie PUNT persoonsgegevens verwerkt,

met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij PUNT.

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

– cliënten van PUNT;

– potentiële cliënten met wie PUNT contact heeft gelegd of wil leggen;

– bezoekers van de website van PUNT;

– alle andere personen die contact opnemen met PUNT of van wie PUNT persoonsgegevens verwerkt.

(Voor aandeelhouders, directie, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en

sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.)

 

Welke persoonsgegevens worden door PUNT verwerkt? 

PUNT verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens die u hebt

ingevoerd tijdens uw bezoek aan onze website, bij het via de website aanvragen van informatie over

PUNT en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals bijvoorbeeld

LinkedIn, Twitter, tijdschriften etc.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een

advocaat/medewerker;

– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere

webformulieren;

– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens

vermeld op visitekaartjes;

– het IP-nummer van de computer waarmee u onze website bezoekt;

– uw surfgedrag op onze website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige

bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn,

Twitter;

– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het

Kadaster;

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites en/of andere publicaties.

 

Waarvoor gebruikt PUNT uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

• Het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van

juridische diensten door onze Advocatuur/medewerkers.

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme (WWFT). Die wet verplicht Advocatuur bepaalde informatie in te winnen en

vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

• Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder

meer het verzenden van nieuwsbrieven, klanttevredenheidsonderzoeken, updates, uitnodigingen voor

events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

• Het verbeteren en beveiligen van onze website www.puntadvocatuur.nl

De website van PUNT maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het

gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking

van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google

hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website(s) van PUNT geeft u toestemming voor het verwerken van de

informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens

worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik

social media’ is omschreven. PUNT heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door

die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Onze website bevat hyperlinks soms naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is PUNT verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

Rechtsgrond van de verwerking

PUNT mag alleen persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de

opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier

rechtsgronden waar PUNT zich op baseert zijn:

Toestemming.

– Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze

toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of het kunnen/willen aangaan van een overeenkomst.

– Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij

persoonsgegevens als en voor zover dat voor het uitvoeren van die opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting.

– De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht Advocatuur,

bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van

een identiteitsbewijs (paspoort).

Gerechtvaardigd belang.

– PUNT zal ook persoonsgegevens verwerken als zij een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee

geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor seminars en

events.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

PUNT hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,

rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische

maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval PUNT

gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal PUNT in het kader van de

bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over

afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Verwerkers

PUNT schakelt voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die

uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een

verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

PUNT werkt bijvoorbeeld met dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel

houden van onze internetsystemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van

nieuwsbrieven en commerciële e-mails en het debiteurenbeheer. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG).

 

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan noodzakelijk zijn bij de

behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat

persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te

delen. Bijvoorbeeld bij het bewerkstelligen van een minnelijke regeling met de wederpartij, het

procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn,

het entameren van deskundigenberichten;

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

 

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar

persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In

bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Er

kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij PUNT aan uw verzoek als betrokkene geen of niet

volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van Advocatuur en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de

juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig

paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. PUNT neemt

alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Neemt u voor al deze vragen contact op via 0591 657702 of d.medas@puntadvocatuur.nl.

 

Wijzigingen.

PUNT heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de

website van het Advocatuurkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons

opnemen door te bellen naar 0591 657702 of een mail te sturen naar d.medas@puntadvocatuur.nl.

Wij helpen u dan uiteraard met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet lukt, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement Punt Advocatuur, versie 2.0 d.d. 23 december 2019.

Gratis advies?
Sluiten

Gratis 10 minuten letselschade advies.