uitspraken en recente publicaties

 

17 november 2017

 

NAM aansprakelijk voor schade woning.

Rechtbank Groningen oordeelde dat op de NAM het tegenbewijs rust om te bewijzen dat de schade aan de woning van eiser niet is ontstaan door gaswinning. 

de Rechtbank overwoog:

" Dit betekent dat het aan NAM is om tegenbewijs te leveren. NAM dient in het kader van het door haar te leveren tegenbewijs aannemelijk te maken dat bodembeweging door gaswinning niet de oorzaak is van de schade. Dat kan NAM doen door aannemelijk te maken dat de schade een andere oorzaak heeft (vlg. MvT 2015-2016, 34 390, nr. 3). De rechtbank voegt hieraan toe, onder verwijzing naar haar vonnis van 5 oktober 2016 (ECLI: NL:RBNNE:2017:2257), dat een latente kwetsbaarheid van het onroerend goed in beginsel het causaal verband tussen de aardbeving en de schade niet doorbreekt." 

De Rechtbank oordeelde vervolgens dat de NAM dat bewijs niet heeft geleverd:

" De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat NAM niet aannemelijk heeft gemaakt dat er een andere oorzaak is voor de schade aan de woning van [eiser] dan de gaswinning. NAM is niet in het tegenbewijs geslaagd. De rechtbank stelt daarom vast dat de scheurvorming en de scheefstand als gevolg waarvan de woning onbewoonbaar is geworden, zijn veroorzaakt door bodembeweging door gaswinning waarvoor NAM aansprakelijk is. De gevorderde verklaring voor recht kan dan ook in zoverre worden toegewezen dat NAM aansprakelijk is voor schade die [eiser] door bodembeweging als gevolg van gaswinning heeft geleden, in ieder geval bestaande uit de kosten van herstel van de scheurvorming en van de onveilige scheefstand van de woning."

Lees het hele vonnis van de rechtbank Groingen van 15 november 2017 hier

 

25 augustus 2017.

Geluidopname van bespreking met werkgever moet door werknemers worden afgegeven aan werkgever.

In kort geding vorderde de werkgever afgifte (op grond van artikel 843a Rv) van een heimlijk gemaakte gekluidsopname van een gesprek tussen werkgever en werknemers. Werknemers hadden passages uit dat gesprek gebruikt voor een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens. Werkgever wenst zich daartegen te verweren en stelde dat zij recht en belang had bij de geluidsopname. De rechter besluit aan de hand van de voorwaarden van artikel 843a Rv dat werkgever inderdaad belang heeft bij (gedeeltelijke) afgifte van de opname.

lees de uitspraak: afgifte geluidsopname door werknemers 

13 juli 2017

Bierdouche.

Artiest mag - na bekogeld te zijn met bier- zijn optreden staken en krijgt toch betaald. Aldus de kantonrechter te Den Bosch. 

Lees hier de uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:3753&showbutton=true

 

7 juli 2017

Merk- en Handelsnaamrecht.

Loods G wint kort geding.

Vanochtend wees de kort gedingrechter vonnis. Loods G maakt met haar logo en haar handelsnaam geen inbreuk op het merk en de handeslnaam van Loods 5. 

lees het artikel in het DvhN en op de site van RTV Noord:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/180443/Loods-G-zegeviert-in-rechtszaak-en-mag-naam-behouden

http://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-Loods-G-mag-eigen-naam-houden-Loods-5-verliest-rechtszaak-22343491.html

of lees het hele vonnis : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:2486&showbutton=true 

30 juni 2017

Arbeidsrecht.

Hoge Raad oordeelt dat de billijke vergoeding niet alleen punitatief van karakter moet zijn maar ook dat de persoonlijke gevolgen van het ontslag kunnen worden meegewogen in de billijke vergoeding bij een vernietigbaar ontslag. 

Lees arrest Hoge Raad 30 juni 2017 :

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1187&showbutton=true

22 juni 2017

Echtgenote heeft niet meegetekend bij persoonlijke borgstelling van haar man.

Man kan zich niet beroepen op ontbreken afwezigheid mede ondertekening ex artikel 1:88 BW. Alleen de echtgenote van de borg kan de borgtocht vernietigen en moet dat doen in aparte procedure nu zij geen partij is in de tegen de man aangespannen procedure.

lees:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:5523&showbutton=true

 

19 juni 2017

Wettelijk minimumjeugdloon gaat omhoog per 1 juli 2017. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2017/06/01/factsheets-veranderingen-wettelijk-minimumloon-vanaf-1-juli-2017

 

16 juni 2017.

Accountant aansprakelijk voor fout in publicatierapport.

Wegvallen regel in publicatie had door accountant gezien moeten worden en hersteld moeten worden. Dat dat niet is gebeurd betekent dat de accountant niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot. Opdrachtgever heeft klant verloren omdat door wegvallen publicatieregel het leek alsaof opdrachtgever niet kredietwaardig was. 

lees verder de uitspraak van de rechtbank Roermond:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:4830&showbutton=true

 

6 juni 2017

Onstslag op staande voet moet onverwijld. Onverwijld betekent ook leterlijk onverwijld. 2 dagen later (na ruggespraak met directie) is niet onverwijld. 

Lees uitspraak rechtbank Limburg, kantonrechter Maastricht;https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:5183&showbutton=true

 

 

4 juni 2017

Wet flexibel werken.

Werkgever mocht wegens bedrijfsbelang thuiswerkdag weer intrekken. Zie uitspraak rechtbank Amsterdam:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:3766&showbutton=true

2 juni 2017

Postcodeloterij kan niet automatisch incasseren. Deelnemer loopt grote prijs mis. Postcodeloterij niet gehouden tot betaling. zie rechtbank Amsterdam;

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:3737&showbutton=true

 

1 juni 2017

Sluiten vaststellingsovereenkomst met psychiatrisch patient die geen gebruik (meer) maakt van juridische bijstand van een advocaat is vernietigbaar wegens misbruik van omstandigheden. 

lees: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1409&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHDHA%3a2017%3a1409

 

 

29 mei 2017.

Uitspraak Ondernemerskamer inzake AKZO.

AKZO slaat aanval PPG af. Lezenswaardige uitspraak.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1965&showbutton=true

 

11 mei 2017

Uitspraak Rechtbank Amsterdam in (zoveelste) Dexiazaak.
Dexia diende bewijs te leveren van de wetenschap van de vrouw dat er aandelenlease-overeenkomsten door de man waren afgesloten. Vrouw beroept zich als getuige op verschoningsrecht. Verschonen brengt Dexia in een dermate ongustige bewijspositie dat de redelijkheid bepaalt dat de bewijsalst moet worden omgedraaid.  

lees:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:3671&showbutton=true

Overtuigd?

Bent u overtuigd van onze ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!